Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Le Passé Composé
Ο Αόριστος  ( le Passé   Composé )  εκφράζει μια πράξη στο παρελθόν, τελειωμένη τη στιγμή που μιλάμε. 

Hier, nous avons mangé au restaurant. ( Χθες, γευματίσαμε στο εστιατόριο.)


Formation du passé composé:

Le passé composé se compose de  l' auxiliaire (être ou avoir) + participe passé 

Exemple: tu as dansé

Ο αόριστος σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα être ή avoir και τη μετοχή αορίστου.  


Rappel:

Être:  Je suis / tu es / il, elle est / nous sommes / vous êtes / ils, elles sont
Avoir:  J' ai / tu as / il, elle  a / nous avons / vous avez / ils, elles ontLe participe passé

Pour les verbes du 1er groupe,  il suffit de transformer le  er  en  é
Exemple:  parlé, soufflé


Pour les verbes du 2e groupe, on transforme le ir  en  i
Exemple:  fini, choisi

Pour les verbes du 3e groupe les terminaisons diffèrent:
mettre – mis   faire – fait   sortir – sorti   voir – vu   recevoir – reçu

Participes passés des auxiliaires être  et  avoir  :  être:  été  -  avoir:  eu


Conjugaison 

Parler                                       Finir                                Voir 

j’ ai parlé                                 j' ai fini                            j' ai vu
tu as parlé                               tu as fini                         tu as vu
il a parlé                                  il a fini                            il a vu
elle a parlé                              elle a fini                        elle a vu
on a parlé                               on a fini                          on a vu
nous avons parlé                    nous avons fini               nous avons vu  
vous avez parlé                      vous avez fini                  vous avez vu
ils ont parlé                             ils ont fini                        ils ont vu
elles ont parlé                         elles ont fini                    elles ont vu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου